Baarle-Nassau start in 2018 met anders inzamelen

In de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau zal, met ingang van het jaar 2018, het restafval niet meer opgehaald worden. De gemeente zet in op het bieden van service voor herbruikbare afvalstromen: PMD-afval, GFT-afval en papier. De gemeente plaatst ter ondersteuning van deze verandering dertig ondergrondse containers.

Op dit moment verdwijnt in gemeente Baarle-Nassau per jaar gemiddeld per inwoner nog 160 kilogram afval in de verbrandingsoven. 91% van dit afval kan echter hergebruikt worden, als grondstof voor nieuwe producten. Met het invoeren van het nieuwe systeem, hoopt de gemeente dichter bij deze doelstelling te komen.

De verandering kreeg eerder te kampen met tegenstand vanuit verschillende partijen. Voldoen aan de maatschappelijke doelstelling van goed afval scheiden bracht de partijen toch bij elkaar, waardoor er nu voldoende draagvlak is om de verandering door te voeren.

Nieuwe containers

De bestaande restafvalcontainer krijgt een nieuwe functie: dit wordt de PMD-afval container. Voor GFT-afval houden inwoners hun container. Deze container leegt de gemeente eens in de twee weken. Papier komt de gemeente eens per vier weken ophalen.

Het afval dat overblijft (restafval), brengen bewoners zelf weg naar een centrale ondergrondse container in de buurt. Naar deze container zullen zij maximaal 250 meter moeten lopen. Een prijs voor het wegbrengen van het restafval is nog niet vastgesteld, dit zal in november volgen.

Informeren inwoners

Momenteel zijn de definitieve locaties van de ondergrondse containers nog niet bekend. Inwoners zullen een brief met de voorlopige locaties ontvangen, waarna zij de kans krijgen hun stem te laten horen tijdens inloopbijeenkomsten. Deze organiseert de gemeente in elke wijk. Bewoners mogen ook schriftelijk opmerkingen en vragen indienen. De definitieve locaties zullen hierna vastgesteld worden. Het doel is om met één container honderd tot 150 huishoudens te bedienen.

Om de (mogelijke) negatieve reacties op te vangen, zoekt de gemeente inwoners die willen meedenken over de invoering van deze andere manier van afval inzamelen. Zij vragen naar ervaringen, suggesties en mogelijke belemmeringen wat betreft afval scheiden. Zo gaan zij actief de samenwerking met burgers aan.

Gebruik containers

Het pasje waarmee inwoners zich nu naar de Milieustraat begeven, zal ook dienen om de ondergrondse containers te openen. Wethouder Jan Vermeer gaat streng controleren op zwerfafval en afval dat naast de container wordt geplaatst.

In buurgemeente Alphen-Chaam is de discussie over scheiden van afval overigens nog volop bezig.