Verslag VANG bijeenkomst Diftar 27 november 2017

Op dinsdag 27 november presenteerden bij Regardz in Arnhem drie gemeenten/ samenwerkingsverbanden de wijze waarop zij recent diftar hebben ingevoerd. Hierbij gingen zij in op het bestuurlijk traject, de communicatie, de invoering, mythes en tips voor gemeenten die van plan zijn een dergelijk systeem in te voeren.

RAD Hoeksche Waard
René Huisman zette uiteen hoe het bestuurlijk proces verliep en daarbij gekozen is om de naam diftar niet te gebruiken, maar ‘goed scheiden loont’. Aan de term diftar kleefden teveel negatieve associaties.
Veel aandacht, ook in de communicatie, is besteed aan de containerwisselingen en het bepalen en communiceren van de tarieven. Zo zijn ze in gesprek gegaan met tegenstanders en hebben zo bezwaren weggenomen en is de Facebook pagina verdwenen.

Opvallend was ook dat de behoefte aan afvalscheiding van huishoudens in de hoogbouw toenam. Uiteraard kwam RAD Hoeksche Waard hierin tegemoet door voorzieningen te verstrekken.
Na invoering nam de hoeveelheid restafval af met 36 % van 208 kg per inwoner naar 134 kg per inwoner.

Gemeente Renkum
Michel Rodink nam de aanwezigen mee naar een bosrijke gemeente met gemiddeld gezien een vergrijsde en hoog opgeleide populatie.
Voor invoering bestond grote angst dat de bossen een grote dumpplaats zouden worden van huisvuil.
Gemeente Renkum heeft voor invoering met succes interactieve sessies met bewoners georganiseerd. Ook een enquête uitgevoerd zowel online als op papier. Dit laatste was de wens van de raad. Op papier kwam uiteindelijk slechts een ingevulde enquete retour, de overige 699 kwamen digitaal binnen.
Met de invoering van diftar is afscheid genomen van de duobak.

De daadwerkelijke overgang naar diftar bracht een storm aan klachten met zich mee en zelfs aandacht van RTL 4. In heel de gemeente zou afval zijn gedumpt. Dit bleek onjuist, inwoners hadden geen rekening gehouden met de nieuwe inzameldagen van pmd. Dit was te vroeg aangeboden pmd.
Na invoering nam de hoeveelheid restafval met de helft af van 212 kg naar 106 kg per inwoner.

Gemeente Enschede
Mirian Kock (gemeente Enschede) en Sabine Kossink (Twente Milieu) gaven een duo presentatie over de invoering van diftar in Enschede. Hier ging een intensief traject met de gemeenteraad aan vooraf. Ook hier was de communicatie richting de inwoners cruciaal, naast het bieden van flexibele service om zo knelpunten op te lossen.

Na de invoering daalde het restafval met 42 % van 107 kg naar 63 kg per inwoner.
Door lage hoeveelheid restafval is de hoeveelheid aangeboden pmd enorm toegenomen dit heeft als keerzijde dat in het straatbeeld veel pmd ligt. Dit komt ook door onbekendheid met de inzameldag. Het succes van diftar wordt hiermee overschaduwd, de pers speelt hier ook een negatieve rol in.

Overeenkomsten
In alle drie de presentaties kwam naar voren:
- Cruciaal voor een diftartraject is de basis op orde. Dus weten (en registreren) welk inzamelmiddel bij welk adres hoort.
- Daarnaast is goede en heldere communicatie voor, tijdens en na de invoering erg belangrijk.
- Goede afstemming met de inning van de afvalstoffenheffing.
- Variabele tarieven (tarief per aanbieding) als beleids-/ gedragsprikkel, niet bepaald op basis van kostendekkendheid.
- Door monitoring voor invoering van de openbare ruimte aangetoond dat dumpingen restafval niet toenam na invoering diftar.
- Forse dalingen hoeveelheid restafval en toename herbruikbare stromen, met name pmd en gft.
- Inzet handhaving vereist.
- Gekozen is om huishoudens met medische indicatie tegemoet te komen.

Presentaties
U kunt de presentaties van RAD Hoeksche Waard, gemeente Renkum en gemeente Enschede terugvinden op de website van de NVRD.


verslag diftar hoeksche waard_edited
verslag diftar renkum_edited
Diftar verslag